Tự điển tiếng Việt này có tổng cộng 30,161 câu từ tiếng Việt.